ที่อยู่ : โรงเรียนร่มเกล้า หมู่ที่ 4 ตำบลยี่งอ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส 96180
โทรศัพท์    0-7359-1519       
ผู้ดูและระบบ :: นายสุริยา  ลูโบะเด็ง และ นางสาวต่วนนีซะ  รอยา
E-mail :: tuan.tsu@gmail.com
:: ข้อมูลทั่วไป ::
:: ข้อมูลบุคลากร ::
:: โครงสร้างการบริหาร ::
:: กลุ่มสาระการเรียนรู้ ::
:: ความภาคภูมิใจ::
:: แหล่งเรียนรู้::
:: หน้าแรก ::
:: Link ภายนอก ::
ระบบสารสนเทศโรงเรียน

รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ
นายมะดาโอ๊ะ     ยูโซะ
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
นางโศรยา     หะยีอีแต
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล
นายอับดุลเร๊าะมัน    หะยีปะดอเฮง
หัวหน้าฝ่ายบริหารงบประมาณฯ

นางสาวต่วนนีซะ  รอยา
ผู้ดูแลระบบ
นายสุริยา  ลูโบะเด็ง
ผู้ดูแลระบบ
นายอับดุลกอเดร์  อิบบรอฮิม
ผู้อำนวยการโรงเรียน
:: ทำเนียบผู้บริหาร ::
ลำดับ
ชื่อ - สกุล
ปี พ.ศ.
1
นายมาโนชญ์  นวลสุวรรณ
พ.ศ. 2518 - 2522
2
นายสาทร  สุรณัฐกุล
พ.ศ. 2522 - 2522
3
นายธเนศ  คะนอง
พ.ศ. 2522 - 2530
4
นายวอยารี  หะยีมะเย็ง
พ.ศ. 2530 - 2538
5
นายไพรัช  แสงทอง
พ.ศ. 2538 - 2540
6
นายธเนศ  คะนอง
พ.ศ. 2540 - 2543
7
นายวิจิตร  วรปัทมศรี
พ.ศ. 2543 - 2546
8
นายสกุล    ทองเอียด
พ.ศ. 2546 -  2555
9
นายอับดุลกอเดร์  อิบบรอฮิม
พ.ศ. 2555 - ปัจจุบัน
นายสุริยา  ลูโบะเด็ง
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ