ที่อยู่ : โรงเรียนร่มเกล้า หมู่ที่ 4 ตำบลยี่งอ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส 96180
โทรศัพท์    0-7359-1519       
ผู้ดูและระบบ :: นายสุริยา  ลูโบะเด็ง และ นางสาวต่วนนีซะ  รอยา
E-mail :: tuan.tsu@gmail.com
:: ข้อมูลทั่วไป ::
:: ข้อมูลบุคลากร ::
:: โครงสร้างการบริหาร ::
:: กลุ่มสาระการเรียนรู้ ::
:: ความภาคภูมิใจ::
:: แหล่งเรียนรู้::
:: หน้าแรก ::
:: Link ภายนอก ::
ระบบสารสนเทศโรงเรียน

รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ
นายมะดาโอ๊ะ     ยูโซะ
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
นางโศรยา     หะยีอีแต
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล
นายอับดุลเร๊าะมัน    หะยีปะดอเฮง
หัวหน้าฝ่ายบริหารงบประมาณฯ

นางสาวต่วนนีซะ  รอยา
ผู้ดูแลระบบ
นายสุริยา  ลูโบะเด็ง
ผู้ดูแลระบบ
นายอับดุลกอเดร์  อิบบรอฮิม
ผู้อำนวยการโรงเรียน
:: บริหารทั่วไป ::
ลำดับ
ชื่อ-สกุล
หน้าที่รับผิดชอบ
1
นายมะดาโอะ  ยูโซ๊ะ

หัวหน้าสำนักงาน
-งานประชาสัมพันธ์
2
นายศิริ     เอียดตรง

รองหัวหน้าสำนักงาน
-งานประชาธิปไตยโรงเรียน
-งานป้องกันและแก้ไขยาเสพติด
3
นายอาลียะห์  ปิยะปิ

-งานกิจการนักเรียน

4
นายอับดุลอาซะ   ปิ

-งานความประพฤตินักเรียน
5
นายอับดุลการีม  อาแวเจ๊ะลี

-งานความประพฤตินักเรียน
6
นายอัดนาน  เจ๊ะเด็ง

-งานความประพฤตินักเรียน
7
นายบุรฮานุดีน   ยีดิง

-งานความประพฤตินักเรียน
8
นางเฟาซียะ    โตะสะ

-งานประชาสัมพันธ์
-กิจกรรมชุมนุม
9
นางซาตีย๊ะ   หะยีสะมะแอ

-งานสุขภาพอนามัย
ดูต่อ-->>
นายสุริยา  ลูโบะเด็ง
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ