ที่อยู่ : โรงเรียนร่มเกล้า หมู่ที่ 4 ตำบลยี่งอ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส 96180
โทรศัพท์    0-7359-1519       
ผู้ดูและระบบ :: นายสุริยา  ลูโบะเด็ง และ นางสาวต่วนนีซะ  รอยา
E-mail :: tuan.tsu@gmail.com
:: ข้อมูลทั่วไป ::
:: ข้อมูลบุคลากร ::
:: โครงสร้างการบริหาร ::
:: กลุ่มสาระการเรียนรู้ ::
:: ความภาคภูมิใจ::
:: แหล่งเรียนรู้::
:: หน้าแรก ::
:: Link ภายนอก ::
ระบบสารสนเทศโรงเรียน

รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ
นายมะดาโอ๊ะ     ยูโซะ
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
นางโศรยา     หะยีอีแต
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล
นายอับดุลเร๊าะมัน    หะยีปะดอเฮง
หัวหน้าฝ่ายบริหารงบประมาณฯ

นางสาวต่วนนีซะ  รอยา
ผู้ดูแลระบบ
นายสุริยา  ลูโบะเด็ง
ผู้ดูแลระบบ
นายอับดุลกอเดร์  อิบบรอฮิม
ผู้อำนวยการโรงเรียน
:: วิชาการ ::
ลำดับ
ชื่อ-สกุล
หน้าที่รับผิดชอบ
1
นายสุริยา  ลูโบะเด็ง

-หัวหน้าสำนักงาน
-งานตรวจสอบและติดตามผล
-การพัฒนาหลักสูตร
-งานการจัดการเรียนการสอน
2
นายเชษฐา  อารอมะ
-งานทะเบียนวัดผล
3
นางสาววันอาฏีฆอฮ  ดอเลาะ
-งานทะเบียนวัดผล
4
นางสาวซูมัยยะห์  มาแม

-งานพัฒนาหลักสูตร
-งานวิจัย
-งานการจัดการเรียนการสอน
5
นางสาวต่วนนีซะ รอยา
-รองหัวหน้าสำนักงานวิชาการ
-งานสื่อและนวัตกรรมการ ศึกษา
-งานข้อมูลและสารสนเทศ
6
นายบียามิง   นุยอ
-งานเทคโนโลยีและโสตทัศนศึกษา
7
นายอายูป  สุหลง
-งานแนะแนวการศึกษา
-งานห้องสมุด
8
นางตอลาฮา         ดีรี
-งานแนะแนวการศึกษา
9
นางนิรอซีย๊ะ  มะดีเยาะ
-งานห้องสมุด
10
นางนิบรอซุลฮูดา  หะยีมะเย็ง
-งานประกันคุณภาพ
ลำดับ
ชื่อ-สกุล
หน้าที่รับผิดชอบ
10
นายอายูป        สูหลง
-งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
11
นางสาวต่วนนีซะ  รอยา

-งานข้อมูลสารสนเทศ
12
นางสาวสือเมาะ     ฮามะ   

-งานบริการวิชาการสู่ชุมชน
13
นายมุสตากีม   โตะแซ
-งานส่งเสริมพัฒนาวิชาการ
14
นายอุสมาน    สะนิ
-หัวหน้างานอิสลามแบบเข้ม
นายสุริยา  ลูโบะเด็ง
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ