ที่อยู่ : โรงเรียนร่มเกล้า หมู่ที่ 4 ตำบลยี่งอ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส 96180
โทรศัพท์    0-7359-1519       
ผู้ดูและระบบ :: นายสุริยา  ลูโบะเด็ง และ นางสาวต่วนนีซะ  รอยา
E-mail :: tuan.tsu@gmail.com
:: ข้อมูลทั่วไป ::
:: ข้อมูลบุคลากร ::
:: โครงสร้างการบริหาร ::
:: กลุ่มสาระการเรียนรู้ ::
:: ความภาคภูมิใจ::
:: แหล่งเรียนรู้::
:: หน้าแรก ::
:: Link ภายนอก ::
ระบบสารสนเทศโรงเรียน

รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ
นายมะดาโอ๊ะ     ยูโซะ
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
นางโศรยา     หะยีอีแต
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล
นายอับดุลเร๊าะมัน    หะยีปะดอเฮง
หัวหน้าฝ่ายบริหารงบประมาณฯ

นางสาวต่วนนีซะ  รอยา
ผู้ดูแลระบบ
นายสุริยา  ลูโบะเด็ง
ผู้ดูแลระบบ
นายอับดุลกอเดร์  อิบบรอฮิม
ผู้อำนวยการโรงเรียน
:: งบประมาณ ::
ลำดับ
ชื่อ-สกุล
หน้าที่รับผิดชอบ
1
นายอับดุลเร๊าะมัน  หะยีปะดอเฮง

-หัวหน้าสำนักงาน
-งานการเงิน
-งานจัดสรรงบประมาณ
2
นางฮานีซะห์  พวงนุ่น

-รองหัวหน้าสำนักงาน
-งานพัสดุและสินทรัพย์
-งานจัดสรรงบประมาณ
3


-งานการเงิน
-งานระดมทรัพยากรและ การลงทุน
4
นางสาวนูรลัยลา  ตีเมาะ

-งานบัญชี
-งานแผนงานโครงการและ นโยบาย
5
นางแวยารอห์ดะ     สาและ
-งานแผนงานโครงการและนโยบาย
6
นางรอฟีอะห์  สมัยอุดม
-งานระดมทรัพยากรและ การลงทุน
7
นางสาวอานีซะ       แวบือซา
-งานยานพาหนะและขนส่ง
8
นางสาวดารีละห์  สูเตะ
-งานยานพาหนะและขนส่ง
9
นางสาวบยาญ  มามะ

นายสุริยา  ลูโบะเด็ง
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ