ที่อยู่ : โรงเรียนร่มเกล้า หมู่ที่ 4 ตำบลยี่งอ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส 96180
โทรศัพท์    0-7359-1519       
ผู้ดูและระบบ :: นายสุริยา  ลูโบะเด็ง และ นางสาวต่วนนีซะ  รอยา
E-mail :: tuan.tsu@gmail.com
:: ข้อมูลทั่วไป ::
:: ข้อมูลบุคลากร ::
:: โครงสร้างการบริหาร ::
:: กลุ่มสาระการเรียนรู้ ::
:: ความภาคภูมิใจ::
:: แหล่งเรียนรู้::
:: หน้าแรก ::
:: Link ภายนอก ::
ระบบสารสนเทศโรงเรียน

รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ
นายมะดาโอ๊ะ     ยูโซะ
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
นางโศรยา     หะยีอีแต
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล
นายอับดุลเร๊าะมัน    หะยีปะดอเฮง
หัวหน้าฝ่ายบริหารงบประมาณฯ

นางสาวต่วนนีซะ  รอยา
ผู้ดูแลระบบ
นายสุริยา  ลูโบะเด็ง
ผู้ดูแลระบบ
นายอับดุลกอเดร์  อิบบรอฮิม
ผู้อำนวยการโรงเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์
นายศิริ  เอียดตรง
ตำแหน่ง ครู คศ.2
นางโศรยา  หะยีอีแต
ตำแหน่ง ครู คศ.2
นางสาวปราณี  แก้วนพรัตน์
ตำแหน่ง ครู คศ.2
นางสาวซูมัยยะห์  มาแม
ตำแหน่ง ครู คศ.2
นางสาวนูรลัยลา ตีเมาะ
ตำแหน่ง ครู คศ.1
นางสาวฮานีซะห์  พวงนุ่น
ตำแหน่ง ครู คศ.2
นายสุริยา  ลูโบะเด็ง
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ
นางนิบรอซุลฮูดา  หะยีมะเย็ง
ตำแหน่ง ครู คศ.2