ที่อยู่ : โรงเรียนร่มเกล้า หมู่ที่ 4 ตำบลยี่งอ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส 96180
โทรศัพท์    0-7359-1519       
ผู้ดูและระบบ :: นายสุริยา  ลูโบะเด็ง และ นางสาวต่วนนีซะ  รอยา
E-mail :: tuan.tsu@gmail.com
:: ข้อมูลทั่วไป ::
:: ข้อมูลบุคลากร ::
:: โครงสร้างการบริหาร ::
:: กลุ่มสาระการเรียนรู้ ::
:: ความภาคภูมิใจ::
:: แหล่งเรียนรู้::
:: หน้าแรก ::
:: Link ภายนอก ::
ระบบสารสนเทศโรงเรียน

รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ
นายมะดาโอ๊ะ     ยูโซะ
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
นางโศรยา     หะยีอีแต
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล
นายอับดุลเร๊าะมัน    หะยีปะดอเฮง
หัวหน้าฝ่ายบริหารงบประมาณฯ

นางสาวต่วนนีซะ  รอยา
ผู้ดูแลระบบ
นายสุริยา  ลูโบะเด็ง
ผู้ดูแลระบบ
นายอับดุลกอเดร์  อิบบรอฮิม
ผู้อำนวยการโรงเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาฯ
นายอับดุลเลาะ  อินนูยูซี
ตำแหน่ง ครู คศ.2
นางสาวจารุณี   เลาะเมาะ
ตำแหน่ง ครู คศ.2
นางสาวอานีซะห์  แวบือซา
ตำแหน่ง พนักงานราชการ
นางสาวพิชญนันณ์  กัดโกนา
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
นายสุริยา  ลูโบะเด็ง
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ