ที่อยู่ : โรงเรียนร่มเกล้า หมู่ที่ 4 ตำบลยี่งอ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส 96180
โทรศัพท์    0-7359-1519       
ผู้ดูและระบบ :: นายสุริยา  ลูโบะเด็ง และ นางสาวต่วนนีซะ  รอยา
E-mail :: tuan.tsu@gmail.com
:: ข้อมูลทั่วไป ::
:: ข้อมูลบุคลากร ::
:: โครงสร้างการบริหาร ::
:: กลุ่มสาระการเรียนรู้ ::
:: ความภาคภูมิใจ::
:: แหล่งเรียนรู้::
:: หน้าแรก ::
:: Link ภายนอก ::
ระบบสารสนเทศโรงเรียน

รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ
นายมะดาโอ๊ะ     ยูโซะ
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
นางโศรยา     หะยีอีแต
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล
นายอับดุลเร๊าะมัน    หะยีปะดอเฮง
หัวหน้าฝ่ายบริหารงบประมาณฯ

นางสาวต่วนนีซะ  รอยา
ผู้ดูแลระบบ
นายสุริยา  ลูโบะเด็ง
ผู้ดูแลระบบ
นายอับดุลกอเดร์  อิบบรอฮิม
ผู้อำนวยการโรงเรียน
Bloger ครู
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ที่อยู่ Bloger
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
นางอามีนะห์   หะยีวาเด็ง
นงเฟาซียะห์  บินแวมายิ
นายเชษฐา  อารอมะ
นางสาววันอาฏีฆอฮ  ดอเลาะ
นายอัดนาน  เจ๊ะเด็ง
นางนิรอซียะ   มะดีเยาะ
นางอาตีป๊ะ    โตะแอ
นายอาลียะฮ์  ปิยะปิ
นางยาวาเฮ  ยะอิง
นายอับดุลเลาะ  อินนูยูซี
นางสาวจารุณี   เลาะเมาะ
นางสาวรุสนีซา  สิงหะ
นางตอลาฮา  ดีรี
นางฮานีซะ  พวงนุ่น
นางสาวอานีซะห์  แวบือซา
นางสาวสุรีย์  มุหะ
นางเฟาซียะห์  โต๊ธสะ
นางสาวดารีละห์  สูเตะ
นางสาวสือเมาะ  ฮามะ
นางเฟาซียะห์  สะนิ
นางสาวต่วนนีซะ  รอยา
นายสุริยา  ลูโบะเด็ง
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ